fbpx

REGULAMENT CONCURS FEEL THE AMERICAN TASTE

REGULAMENTUL CONCURSULUI
„Feel the American Taste”
(perioada concursului: 20 noiembrie  – 26 noiembrie 2021)

 

Art. 1 – Organizatorul
Organizatorul campaniei promoționale pentru consumatori „Feel the American Taste” (denumită in continuare „CONCURSUL”) este GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 267, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2551/2003, Cod fiscal 15226775, Telefon (021) 3134545, și cu puncte de lucru deschise în București, Str. Splaiul Independenței, nr. 267, (021) 3134545 în Iași, Aleea Veronica Micle nr. 4, tel: (0232) 213045; în Timișoara, str. Francesco Griselini nr. 2, tel: (0256) 435210 și în Cluj, Calea Moților nr. 94.

1.1 Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („REGULAMENTUL”) care este obligatoriu pentru toți participanții.
1.2 Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata și locul de desfășurare a Concursului
2.1 Concursul este organizat și desfășurat pe întreg teritoriul României pe pagina de Instagram a GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL (https://www.instagram.com/gts_workandtravel/) deținută de GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL, Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 267, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2551/2003, Cod fiscal 15226775, Telefon (021) 3134545, și cu puncte de lucru deschise în București, Str. Splaiul Independenței, nr. 267, (021) 3134545 în Iași, Aleea Veronica Micle nr. 4, tel: (0232) 213045; în Timișoara, str. Francesco Griselini nr. 2, tel: (0256) 435210 și în Cluj, Calea Moților nr. 94.
2.2 Concursul va începe pe data de 20 noiembrie 2022, ora 18:00 și va dura până la 26 noiembrie 2020, ora 16:00.

Art. 3 – Regulamentul oficial al concursului
3.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în oricare dintre următoarele modalități:

 • pe site-ul GTS (GOTOSUA) – gotosua.ro 
 • în urma unei solicitări scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 267, Sector 6

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3. Organizatorul îți rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul GTS (www.gotosua.ro).

Art. 4 – Dreptul de participare
4.1. Se pot înscrie în vederea participării la Concurs numai persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul sau reședința în România și care, la data înscrierii, au împlinit vârsta minimă de 18 ani la data semnării începerii concursului și maxim 30 de ani la data finalizării acestuia.
4.2. Nu pot participa la Concurs următoarele categorii de persoane:

 • angajații GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL
 • angajații oricăror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea si desfășurarea Concursului.
 • Rudele angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la CONCURS.

Art. 5 – Premiile Concursului
În cadrul Concursului pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, următoarele premii:

ProdusCantitatePreț unitar
.Airheads Bites Paradise Blends Peg Bag 170g117,99 Lei
Cookie Dough Bites Chocolate Chip 88g112,79 Lei
Dr. Pepper Cotton Candy 88g115,99 Lei
Hershey’s Bar Cookies n Crème 43g17,19 Lei
Hershey’s Kisses Milk Chocolate 43g112,79 Lei
Kool Aid Pink Lemonade 6.5g13,99 Lei
Kool Aid Strawberry Lemonade Sachet – capsuni 5.3g13,99 Lei
Kool Aid Tropical Punch Sachet – fructe tropicale13,99 Lei
Kool Aid Watermelon Sachet – pepene verde 4.3g13,99 Lei
Mike & Ike Original Fruits 22g13,99 Lei
Sour Patch Kids Assorted Crush 141g115,19 Lei
Swedish Fish Red Peg Bag 141g114,39 Lei
Hanorc personalizat (mărimea L)185.68 Lei
Tricou personalizat (mărimea L)147.60 Lei

Valoarea netă totală a premiilor ce pot fi oferite în cadrul Concursului este de 249.59 lei (TVA inclus). Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte și nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor de orice fel a premiilor.

Art. 6 – Mecanismul desfășurării Concursului
6.1. Condiții privind înscrierea valabilă în Concurs
6.1.1. Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 1. Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
 2. Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului menționată la Art. 2.2.2 de mai sus;
 3. Participantul trebuie să își creeze cont sau să se logheze pe www.instagram.com (în cazul în care nu are deja cont de utilizator);
 4. Să acceseze pagina „gts_workandtravel”: https://www.instagram.com/gts_workandtravel/

6.2. Înscrierea în Concurs
Pe data de 20 noiembrie, pe contul de instagram al GTS (@gts_workandtravel) https://www.instagram.com/gts_workandtravel/ se va posta o poză cu concursul. Pentru a se înscrie în Concurs, Participantul trebuie să acceseze pagina https://www.instagram.com/gts_workandtravel/ în intervalul de concurs 20-26 noiembrie 2021 și să urmărească (follow) pagina de instagram a GTS (@gts_workandtravel), https://www.instagram.com/gts_workandtravel/ și mai apoi lase un comentariu la postarea care anunță concursul. Postarea trebuie să fie vizibilă pentru toată lumea.
6.3. Condiții de participare:
6.3.1. Ce trebuie să facă Participantul:

 1. să lase un comentariu la postarea care anunță concursul în care să răspundă la cerința: “Dă tag la 3 prieteni care vor să meargă în State! Dă și tu vestea mai departe! Până pe 26 noiembrie te poți înscrie la costuri promoționale #GOTOSUA2022;

Respectând pașii de mai sus, Participanții vor intra automat în tragerea la sorți pentru premiul menționat;
Un participant nu se poate înscrie de mai multe ori în Concurs și poate câștiga un singur premiu.

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge toate comentariile care:

 • nu respectă condițiile impuse de legislația în materie sau care sunt ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe, comentariile ce constituie o încălcare a dreptului de autor și nici comentariile care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale, sau ilegale;
 • comentariile prin care se instigă la discriminare pe baza de rasă sau origine etnică, religie, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, cu caracter umilitor sau înjositor pentru aceste categorii.

6.4. Desemnarea câștigătorului
Premiile se vor acorda prin tragere la sorti electronică din toți participanții care au îndeplinit condițiile stipulate în prezentul Regulament. Tragerea la sorti va fi efectuata de către GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL și se va desfășura pe https://commentpicker.com/business-instagram.php în data de 26 noiembrie, ora 16:00. În cadrul tragerii la sorti se va extrage 1 câștigător.

6.5. Validarea câștigătorului.  Publicarea câștigătorului.
Ulterior desemnării câștigătorului Concursului, Organizatorul va proceda la validarea câștigului, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților în Concurs, precum și modul de desfășurare a acesteia.
Astfel, pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Concursului, este necesara îndeplinirea tuturor următoarelor condiții:

 1. Participantul are dreptul de a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
 2. Înscrierea în Concurs să se realizeze conform Art. 6.2 de mai sus;
 3. Respectarea tuturor condițiilor de înscriere indicate la Art. 6.1 de mai sus;
 4. Participantul desemnat câștigător va fi contactat prin mesaj privat pe pagina acestuia de Instagram, de către Organizator, în primele 5 zile lucrătoare de la momentul finalizării tragerii la sorți. În cazul în care prin aceasta modalitate câștigătorul nu va răspunde în termen de 72 de ore de la momentul în care a fost informat prin mesaj privat, va fi invalidat și se va trece la validarea rezervelor, care va fi făcută după același procedeu.
 5. Pentru a fi validat drept câștigător, Participantul va furniza Organizatorului informațiile solicitate în legătura cu participarea sa la Concurs, in termen de maximum 2 zile de la momentul contactării, după cum urmează:
  1. nume și prenume;
  2. număr de telefon și adresa de e-mail
  3. Adresa de livrare a premiului

Pentru a intra în posesia premiilor:  vor completa și semna procesul verbal de predare-primire a premiilor
Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face după criteriile menționate în art 6.5 de mai sus. În cazul în care niciuna dintre cele 5 rezerve nominalizate nu poate fi validată, premiul va rămâne in posesia organizatorului.
Anunțarea câștigătorilor se va realiza prin publicarea pe pagina de Instagram, https://www.instagram.com/gts_workandtravel/  în termen de 15 zile calendaristice de data încheierii procesului de validare a câștigurilor.

6.6. Intrarea în posesia premiilor
Premiul va fi acordat câștigătorului în maximum 30 zile lucrătoare de la data validării. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusiva a acestora. Agenția și Organizatorul nu sunt responsabile nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte/incomplete.
Reclamațiile referitoare la premiul câștigat ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de către Organizator.
Premiul Concursului poate fi înmânat câștigătorului numai în baza unui proces verbal de predare-primire care conține datele de identificare ale câștigătorului, descrierea premiului primit și valoarea neta a acestuia, precum și semnătura de primire și de predare a câștigătorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului către câștigător conduce la pierderea dreptului câștigătorului de a intra in posesia premiului.

Art. 7 – Taxe si impozite
Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitele datorate pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor cu cetățenie română în conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin legea 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații de orice altă natură, în legătura cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Art 8 – Limitarea răspunderii
8.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii nu vor avea nicio răspundere și nu vor putea fi implicați în niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra pozelor cât și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătura cu aceasta campanie, excepție făcând cele prevăzute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
8.2. In eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestui concurs, decizia comisiei este definitiva.
8.3. Eventualele contestații vor fi luate în considerare până la data de 2 decembrie 2022 inclusiv. Orice contestații sosite după aceasta data nu vor fi luate in considerare.
8.4. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru:

 1. înscrierea online pe un alt site decât instragram.com ce ar duce la neprimirea acestora de către Organizator;
 2. înregistrările online trimise în afara perioadei concursului menționate mai sus;
 3. Situațiile în care mai multe persoane revendica aceeași postare. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate participanților care au lăsat un comentariu la postarea concursului de pe https://www.instagram.com/gts_workandtravel/ și fac dovada că sunt deținătorii contului de Instagram;
 4. Nicio eroare in datele furnizate de către câștigători; acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorilor, fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare aceștia nu au nici un fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigător, imposibilitatea înscrierii în Concurs din cauza ilizibilității datelor personale;
 5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra in posesia premiului dorit;
 6. Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de servicii poștale, etc;
 7. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de către Organizator;
 8. Pierderea de către participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defecțiuni ale altor mecanisme decât ale aplicației, implicate în procesul de reamintire a parolei și userului.
 9. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului și/sau a telefonului personal de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voința a tehnologiei de către participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
 10. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: aplicația Instagram descărcată de pe Google Play sau App Store.
 11. Situațiile în care anumite persoane înscrise in concurs sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la competiție, daca aceasta incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate in afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita.

Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate in orice alt mod, in urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competiției. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și/sau funcționarea defectuoasa a e-mail-ului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice și/sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme.

Aceste circumstanțe se mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect potențial asupra echipamentelor de calcul, aplicațiilor și/sau datelor stocate ale participanților sau ale unor terți, în urma participării la competiție. Aceste circumstanțe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări de legislație care să influențeze derularea și implementarea competiției (precum deciziile adoptate de autoritățile civile, regimul de război, catastrofele naturale și alte evenimente similare), câștigurile obținute in urma competiției, valoarea acestora, funcția acestora, condițiile de acordare a acestora și/sau distribuirea acestora.

Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorului, precum și a calendarului ulterior al competiției sau a altor schimbări legate de implementarea competiției. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competiției sau în privința căruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competiției. Participanții se obliga, de asemenea, să pună la dispoziția organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa de livrare, adresa de e-mail și numărul de telefon mobil).

Art. 9 – Prelucrarea datelor personale
9.1 Prin înscrierea si participarea la Promoție, Participanții declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL, să fie prelucrate și utilizate de aceștia (personal ori prin împuternicit/Partener) în scopuri precum: înmânarea premiilor, înregistrarea și validarea câștigătorilor concursului. Înainte de a semna acest consimțământ, am citit și am înțeles Politica de confidențialitate GTS International Romania, disponibilă la adresa de web https://www.gotosua.ro/politica-privind-cadrul-general-de-protectie-datelor-cu-caracter-personal-gts-international-romania-srl/ și/sau într-unul din sediile GTS International Romania.
9.2 Organizatorii se obliga să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Promoției si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Promoție și să le utilizeze conform legislației în vigoare.
9.3 Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și in special cele cu privire la:

 1. dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează sa fac obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor in care exista dispoziții legale contrare.
 2. dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizata are dreptul de a obține de la Organizatori, la cerere si in mod gratuit:
 3. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 4. după caz, transformarea in date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii;
 5. realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedește imposibila sau nu presupune un efort disproporționat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 6. dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoana vizata are dreptul de a obține de la Organizatori, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizatori.

Art. 10 – Încetarea/Întreruperea Concursului. Forța majora

Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forța majora, inclusiv in cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea in bune condiții a Concursului

Forța majora înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa si a cărui apariție îl pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Art. 11 – Imposibilitatea ridicării premiilor
In cazul in care câștigătorul Concursului se afla în imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectivei persoane împuternicite prin procura notariala, precum si de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea oricăror reclamații legate de aceasta.

Art. 12 – Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Concursului se vor soluționa pe cale amiabila, iar în cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate in instanțele judecătorești romane competente din municipiul București.
Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorului. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamație.

Art. 13 – Alte Clauze
Deciziile Organizatorului privind Concurs sunt finale si aplicabile tuturor Participanților. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Organizatorul este îndreptățit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfășurarea Concursului.

Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
×
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
FIŞIERE COOKIE NECESARE
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
Afisează modulele cookie necesare
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
Afisează modulele cookie necesare
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
Afisează modulele cookie necesare
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră.